15

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΗ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΕΔ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΠΑΝ

Μετά την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων της ΠΟΕΔ με το ΥΠΠΑΝ σε σχέση με την εφαρμογή του νέου σχεδίου αξιολόγησης του μαθητή για τη σχολική χρονιά 2019-2020, το ΥΠΠΑΝ απέστειλε στα σχολεία τη σχετική εγκύκλιο (ypp10063), με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 2019. 

Σε σχέση με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο και τον τρόπο εφαρμογής της, ως ΠΟΕΔ σημειώνουμε και τονίζουμε τα ακόλουθα: 

  1. Η συλλογή και η καταγραφή στοιχείων που αφορούν την πρόοδο του κάθε μαθητή και την αξιολόγησή του, θα συνεχίσει να γίνεται από τους εκπαιδευτικούς, με τον τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν, όπως γίνεται και σήμερα, ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό της. Τα πιο πάνω στοιχεία και ο τρόπος συλλογής τους, είναι προσωπική υπόθεση του κάθε εκπαιδευτικού, ως εκ τούτου ο/η εκπαιδευτικός δεν έχει υποχρέωση να τα παρουσιάζει σε οποιονδήποτε. 

Στην εγκύκλιο και ιδιαίτερα στην παρουσίαση που έχει αναρτηθεί, το ΥΠΠΑΝ  κάνει αναφορά στο ΑΔΕΠ και σε ενδεικτικό τρόπο συμπλήρωσής του. Όπως αναφέραμε όμως και πιο πάνω ως ΠΟΕΔ, επαναλαμβάνουμε πως η συλλογή και καταγραφή των στοιχείων προόδου του μαθητή, αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση των εκπαιδευτικών.  Συνεπώς οι όποιες αναφορές του ΥΠΠΑΝ σε ΑΔΕΠ δεν πρέπει να περιορίζουν και να δεσμεύουν την απόφαση του κάθε εκπαιδευτικού. 

2. Η ΣΕΠ ( Σχολική Έκθεση Προόδου) η οποία αποτελεί και το μοναδικό επίσημο έγγραφο που εισάγεται, θα παραμένει αρχειοθετημένο στο σχολείο (κατά συνέπεια δεν δίνεται ούτε και αποστέλλεται στους γονείς/κηδεμόνες), για να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν το κάθε τμήμα την επόμενη σχολική χρονιά. Η ενημέρωση των γονιών θα γίνεται δύο φορές το χρόνο, στα τέλη Ιανουαρίου (για τη φετινή χρονιά η ΠΟΕΔ έχει εξασφαλίσει παράταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου) και στις αρχές Ιουνίου. Για τον τρόπο που θα γίνεται η ενημέρωση της επόμενης βαθμίδας για το περιεχόμενο της ΣΕΠ, η ΠΟΕΔ θα επανέλθει μόλις αυτός συμφωνηθεί με το ΥΠΠΑΝ.

3.  Η ενημέρωση των γονιών για τη ΣΕΠ του κάθε μαθητή θα γίνεται με πρόγραμμα που θα οριστεί από το κάθε σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, μέσα στον καθορισμένο χρόνο που ο κάθε εκπαιδευτικός έχει για επισκέψεις γονέων, ανάλογα με τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός θα χρησιμοποιήσει άλλο μη διδακτικό χρόνο πέραν του καθορισμένου χρόνου επισκέψεων για ολοκλήρωση της ενημέρωσης των γονιών για τη ΣΕΠ, στη συνέχεια οι επισκέψεις γονέων, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, θα επαναρχίζουν δυο με τρεις βδομάδες μετά. 

4. Το ΥΠΠ θα πρέπει να προχωρήσει σε ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή που έχει συμφωνηθεί, πριν από τη συμπλήρωση της ΣΕΠ.  Σε όσες σχολικές μονάδες δεν έχει γίνει ενημέρωση από τον οικείο επιθεωρητή σε σχέση με τον τρόπο εφαρμογής του Σχεδίου Αξιολόγησης Μαθητή, προτρέπονται οι διευθύνσεις, εκεί που κρίνεται αναγκαίο, όπως το ζητήσουν. 

5.    Η συμπλήρωση της ΣΕΠ θα γίνεται μόνο για το μάθημα των Ελληνικών και των Μαθηματικών, καθώς και για τον τομέα των μαθησιακών δεξιοτήτων και της συναισθηματικής συμπεριφοράς του μαθητή.  Τονίζουμε πως η ΠΟΕΔ δεν έχει συμφωνήσει με το ΥΠΠΑΝ για τη συμπλήρωση της ΣΕΠ από τους εκπαιδευτικούς, σε κανένα άλλο μάθημα πέραν των Ελληνικών και των Μαθηματικών.

6.  Σε ότι αφορά την αποτύπωση της προόδου του μαθητή στη ΣΕΠ, αυτή θα γίνεται με περιγραφικό τρόπο, αλλά για σκοπούς διευκόλυνσης της συμπλήρωσης της ΣΕΠ από τους εκπαιδευτικούς, η περιγραφή θα σημειώνεται συμβολικά με αστεράκια:

**** Έχουν επιτευχθεί πλήρως τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

***   Έχουν επιτευχθεί επαρκώς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

**     Έχουν επιτευχθεί μερικώς τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

*       Δεν έχουν επιτευχθεί ικανοποιητικά τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα

Σημειώνουμε εμφαντικά ξανά, ότι τα αστεράκια μπαίνουν για σκοπούς συντόμευσης της πιο πάνω περιγραφής και αυτά δεν αποτελούν για την ΠΟΕΔ σε καμία περίπτωση βαθμολογία με στόχο την κατάταξη των μαθητών και σίγουρα δεν αποτελούν εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των μαθητών. Επαναλαμβάνεται ότι η ΣΕΠ δεν θα επιδεικνύεται ούτε και θα δίνεται γραπτώς σε μαθητές και γονείς. H ΣΕΠ με τη μορφή που συμφωνήθηκε, αποτελεί ουσιαστικά την αποτύπωση της γενικής εικόνας του μαθητή στα θέματα που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν.

7.  Στη ΣΕΠ συμπληρώνονται μόνο τα όσα αναγράφονται και στη σχετική εγκύκλιο. Στοιχεία που αναφέρονται στην προαγωγή ή μη του μαθητή, αριθμό απουσιών κλπ. δεν θα συμπληρώνονται.

8.  Στόχος μας είναι να δοκιμαστεί η εισαγωγή του εν λόγω σχεδίου κατά τη φετινή σχολική χρονιά με τρόπο που να μην προκληθεί ιδιαίτερη αναστάτωση στα σχολεία και στους συναδέλφους, αλλά και να αποφευχθεί η επιβάρυνσή τους με αχρείαστη γραφειοκρατία.  Οι πρόνοιες και ρυθμίσεις του εν λόγω σχεδίου που θα εφαρμοστούν κατά τη φετινή σχολική χρονιά, θα επαναξιολογηθούν από την ΠΟΕΔ, αφού λάβει υπόψη της τις απόψεις των εκπαιδευτικών και των διευθύνσεων των σχολείων που θα το εφαρμόσουν. Στόχος είναι να γίνουν διαφοροποιήσεις και βελτίωση εκεί που κρίνεται αναγκαίο. 

Τονίζουμε επίσης ότι στόχος της ΠΟΕΔ για την επόμενη σχολική χρονιά είναι να καταδειχτεί η ανάγκη εισαγωγής υποστηρικτικών δομών για την εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης, αλλά και να ολοκληρωθεί ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος με την παραχώρηση της δεύτερης διδακτικής περιόδου. 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

 

Actions: E-mail | Permalink |