Νομοθεσίες

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Βασικός Νομος

Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμος του 1969 (10/1969)

 

 

Σημαντικές Οδηγίες/Εγκύκλιοι ΥΠΠΑΝ/Αναφορές σε νομοθεσίες

Οδηγίες ΥΠΠΑΝ. Αρχική Εγκύκλιος και άλλα

 

 

Δημοτική Εκπαίδευση Κανονισμοί      (από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ)                                                                                                                                   

                                                                                                                                         

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2008 έως 2020 – Ανεπίσημη Ενοποίηση

 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Κανονισμοί του 2008 (Κ.Δ.Π. 225/2008)

 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2009 (Κ.Δ.Π. 276/2009)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2011 (Κ.Δ.Π. 345/2011)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 253/2012)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2017 (Κ.Δ.Π. 235/2017)

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020 (Κ.Δ.Π. 449/2020)

 

Οι περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Καθορισμός Αναγνωρισμένης Υπηρεσίας για. Σκοπούς Διορισμού, Προαγωγής και Προσαυξήσεων) Κανονισμοί του 1997

 

Ο ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Νόμος του 1976
Τροποιητικός του 2011


ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Νομοθεσία κανονισμών Μεταθέσεων 1987

Τροποποιητική νομοθεσία κανονισμών Μεταθέσεων 1994 

Τροποποιητική νομοθεσία κανονισμών Μεταθέσεων  2017

 

Κανονισμοί Τοποθετήσεων και Μετακινήσεων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης (Συμφωνία ΥΠΠΑΝ-ΠΟΕΔ)

 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

Νομοθεσία Αδειών 2006

Τροποποιητική Νομοθεσία περι αδειών 2010

 

Ενοποίηση Νομοθεσίας Κανονισμών περί αδειών από ΥΠΠΑΝ

Συνοπτική παρουσίαση Αδειών από ΥΠΠΑΝ

 

Υφιστάμενοι νόμοι για παιδιά με αναπηρίες

Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (113(I)/1999)

 

Ο περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2011 (Ν. 8(III)/2011)

 

Υφιστάμενοι Κανονισμοί για παιδιά με αναπηρίες

Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του. 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από τo Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 27

 

Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Τροποποιητικοί)Κανονισμοί του 2013 (Κ.Δ.Π.416/2013)

 

Οι Περί Μηχανισμού Έγκαιρης Εντόπισης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π.185/2001)

 

 

Επιπλέον Νόμοι                                                                                                                                           

 

Ο Περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012 (216(Ι)/2012)

 

Ο περί Συντάξεως Νόμος του 1997 (97(I)/1997)

                                                                                                                                                                                                                                                                        

Ο περί Αναγνώρισης Διπλωμάτων ή Τίτλων Αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων και Άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Εξωτερικού Νόμος του 1993 (41(I)/1993)

 

Ο περί Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης (Υποχρεωτική Φοίτηση και Παροχή Δωρεάν Παιδείας) Νόμος του 1993 (24(I)/1993)

                                                                                                                                         

Σχολικές Εφορείες                                                                                                                                          

Οι περί Σχολικών Εφορειών Νόμοι του 1997 έως 2014 - Ανεπίσημη Ενοποίηση                                                                                                                              

 

Ο περί Σχολικών Κυλικείων Νόμος του 2000 (60(I)/2000)

 

Εκπαιδευτικές Περιφέρειες                                                                                                                               

Ο περί Εκπαιδευτικών Περιφερειών Νόμος του 1991 (Ν. 221/91)

 

Διάταγμα ορισμού ως Συμπλεγμάτων Δήμων και Κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2014 (Κ.Δ.Π. 221/2016)

Διάταγμα ορισμού ως Συμπλεγμάτων Κοινοτήτων για όλους τους σκοπούς των περί Σχολικών Εφορειών Νόμων του 1997 έως 2014 (Κ.Δ.Π. 224/2020)

 

Βία στην Οικογένεια                                                                                                                                          

Οι περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμοι του 2000 και του 2004

 

 Εγχειρίδιο διατμηματικών διαδικασιών για τον χειρισμό περιστατικών βίας στην οικογένεια

                                                                                                                             

Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

                                                                                                                             

Νόμος του 2014 που αναθεωρεί το νομικό πλαίσιο που διέπει την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικήςπορνογραφίας                                                                                                                             

 

Ο περί της Μετονομασίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Νόμος του 2019 – [Ν.94(Ι)/2019]

                                                                                                                                         

Τυποποίηση Γεωγραφικών Ονομάτων                                                                                                                                          

Ο περί της Διαδικασίας Τυποποίησης των Γεωγραφικών Ονομάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013