19

Εκπαιδευτικοί που Ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Κατηγορίας Β : Βάσει του διατάγματος 31, ημερομηνίας 5/5/2020, (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/31.pdf)  οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατηγορίας Β δεν επιστρέφουν στο σχολικό χώρο αλλά  έχουν υποχρέωση για την κατ΄ οίκον εκτέλεση καθηκόντων που τους ανατίθενται, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, και, σε περίπτωση που δεν δύναται λόγω της φύσεως της εργασίας ή/και δεν επιθυμούν να εκτελούν καθήκοντα εξ αποστάσεως, για  την περίοδο της απουσίας τους οφείλουν να αιτηθούν τη λήψη ειδικής άδειας ασθένειας η οποία λογίζεται ως άδεια ασθένειας, σύμφωνα με την εφαρμοστέα σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και/ή συλλογική σύμβαση εργασίας και/ή όρους απασχόλησης Αίτημα για λήψη ειδικής άδειας ασθένειας υποβάλλεται στον οικείο Προϊστάμενο. Οι διευθύνσεις των σχολείων πρέπει να ζητήσουν αντικαταστάσεις για τις περιπτώσεις αυτές των εκπαιδευτικών.

Εκπαιδευτικοί που Ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Κατηγορίας Α :  Βάσει του Δελτίου Τύπου του Υπουργείου Υγείας ημερομηνίας 29 Απριλίου 2020                                    ( https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/29042020_9.pdf ), αλλά και της γραπτής ενημέρωσης που έλαβαν οι Εκπαιδευτικές Οργανώσεις από το Υπουργείο Παιδείας, οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού Κατηγορίας Α, μπορούν να εργαστούν με την προϋπόθεση ότι δεν θα βρίσκονται σε χώρους διδασκαλίας με μαθητές εκτός κι αν οι ίδιοι το επιθυμούν νοουμένου ότι θα το δηλώσουν γραπτώς. Μπορούν όμως να εκτελούν γραφειακές εργασίες ή τηλεδιδασκαλία από το σπίτι. Οι διευθύνσεις των σχολείων πρέπει να ζητήσουν αντικαταστάσεις για τις περιπτώσεις αυτές των εκπαιδευτικών.

Actions: E-mail | Permalink |