07

Συνταξιοδοτική κάλυψη νεοεισερχομένων κρατικών υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1.10.2011

 

Σε συνέχεια του προγενέστερου γραπτού διαβήματός μας, ημερ. 23 Νοεμβρίου 2020 και της χθεσινής συνάντησης των ηγεσιών των Οργανώσεών μας, υπό την προεδρία σας, για το πιο πάνω θέμα, επιθυμούμε πρόσθετα να θέσουμε υπόψη σας τις ακόλουθες εγειρόμενες παραμέτρους:

 

Στη βάση της κοινής ομόφωνης απόφασης των Οργανώσεών μας επανατονίζουμε ότι επιβάλλεται όπως όλοι οι μόνιμοι κρατικοί υπάλληλοι ενταχθούν στο υφιστάμενο Επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης ως εκ του ότι θεωρούμε τη ρύθμιση αυτή ως την πλέον ορθολογική και συμφέρουσα λύση.

 

Επανατονίζουμε ότι η ρύθμιση αυτή εμπεδώνει το αίσθημα ισότητας ανάμεσα στους εργαζόμενους και μπορεί να τύχει άμεσης εφαρμογής, χωρίς την άμεση ανάγκη καταβολής υψηλών εκταμιεύσεων από τα κρατικά ταμεία, χωρίς παράλληλα να επιφέρει σημαντικές διαφοροποιήσεις στα εισοδήματα των υπαλλήλων.

 

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση υιοθέτησης της προαναφερόμενης επιλογής, ανάμεσα στις επιβαλλόμενες βελτιώσεις επιλέγουμε να προτείνουμε την κατάργηση της φορολόγησης του εφάπαξ που κερδίζεται για υπηρεσία μετά την 1.1.2013, καθώς συνιστά στρέβλωση, αφού το αντίστοιχο ωφέλημα του Ταμείου Προνοίας δεν υπόκειται σε φορολογία. Καταλήγοντας, εκτιμούμε ότι στις επιδιωκόμενες ρυθμίσεις θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι Εργοδοτούμενοι Αορίστου Χρόνου στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία, καθώς και οι Ειδικοί Αστυνομικοί και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που υπηρετούν με το ίδιο καθεστώς στις Δυνάμεις Ασφαλείας. Γι' αυτό και αναμένουμε, προς τούτο, όπως προχωρήσουμε σε σχετικές συζητήσεις και συνεννοήσεις, με στόχο τη ρύθμιση και της εκκρεμότητας αυτής.

 

Προσβλέποντας στη θετική σας ανταπόκριση, αναμένουμε την προώθηση των από μέρους σας των επιβαλλομένων ενεργειών.

Actions: E-mail | Permalink |