07

37. Η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει κανονισμούς και οδηγίες που σχετίζονται με τους αντικαταστάτες

 

Αποτελεί πάγια θέση της ΠΟΕΔ  ότι ο διορισμός των Αντικαταστατών στη Δημοτική Εκπαίδευση, για τους λόγους που επανειλημμένα παρουσιάστηκαν, θα πρέπει να γίνεται στη βάση της πλήρους αντικατάστασης του εκπαιδευτικού που απουσιάζει, δηλαδή για τον συνολικό χρόνο λειτουργίας των σχολείων. Θεωρούμε ότι η αμοιβή των εργαζομένων δεν μπορεί παρά να καταβάλλεται στη βάση του συνολικού χρόνου που αυτοί καλούνται να παραμένουν στον χώρο εργασίας τους.

 

Εφόσον το θέμα αυτό, παρά τις βελτιώσεις που έτυχε τη φετινή χρονιά, δεν έχει τύχει πλήρους αποκατάστασης, η ΠΟΕΔ υπενθυμίζει τις οδηγίες προς τα μέλη της για την πολιτική που πρέπει να ακολουθείται όσο αφορά τους αντικαταστάτες εκπαιδευτικούς, όπως αυτή διαμορφώθηκε με αποφάσεις του Δ.Σ. της Οργάνωσης μετά τις μονομερείς αλλαγές πολιτικής που εφάρμοσε το Υπουργείο Παιδείας  το 2015.

 

Σημειώνουμε ότι οι οδηγίες αυτές θα είναι σε ισχύ μέχρι την πλήρη επαναφορά της πολιτικής που εφαρμοζόταν πριν το 2015, με την αποστολή 29 περιόδων αντικαταστάσεων στις σχολικές μας μονάδες, ανεξάρτητα από τον διδακτικό χρόνο του εκπαιδευτικού που απουσιάζει.

 

1. Αναπληρώσεις:

 

Οι αντικαταστάτες, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, όταν χρειαστεί, εκτελούν μέχρι 10 αναπληρώσεις κατά τη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς, οι οποίες καταγράφονται στο έντυπο ΥΠΠ27.

 

2. Χρόνος απασχόλησης αντικαταστατών:

 

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο της ΔΔΕ, με την οποία η ΠΟΕΔ διαφωνεί,  για κάθε αντικατάσταση διενεργείται διορισμός που αντιστοιχεί σε χρόνο όσο το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του εκπαιδευτικού που απουσιάζει και σε αυτό τον χρόνο προστίθενται 3 (τρεις) περίοδοι για τα επιπρόσθετα καθήκοντα που αναλαμβάνει. Σε σχολεία όπου ο αριθμός των εκπαιδευτικών δεν υπερβαίνει τους 4 προστίθενται 4 (τέσσερις) περίοδοι.

 

Οι προστιθέμενες περίοδοι δεν είναι διδακτικές, αλλά παραχωρούνται για τα εξωδιδακτικά καθήκοντα των συναδέλφων, συνεπώς δεν δύναται να υποχρεώνονται οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες να ασκούν διδακτικά καθήκοντα γι’ αυτές τις 3 ή 4 περιόδους.

 

Αντικαταστάτες που αντικαθιστούν υπεύθυνο τμήματος διατηρούν την ώρα ή τις ώρες υπευθυνότητας για να επιτελούν τα απαιτούμενα καθήκοντα.


Σημειώνουμε εμφατικά ότι οι αντικαταστάτες εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι να ενεργούν στη βάση της γραπτής σύμβασης που τους προτείνεται από την ΕΕΥ και να αποχωρούν, αν το κρίνουν σκόπιμο, από το σχολείο για τόσο χρόνο όση είναι η διαφορά μεταξύ του χρόνου που τους ανατίθεται για τον οποίο και αμείβονται και των 29 δ.π.

 

3. Αντικαταστάτες σε αυτοπεριορισμό:

 

Αντικαταστάτες για τους οποίους προκύπτει ανάγκη αυτοπεριορισμού τους για 14 ημέρες για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία covid-19, θα διορίζεται στη θέση τους άλλος αντικαταστάτης για τη συγκεκριμένη περίοδο των 14 ημερών, μετά από τη διεξαγωγή σχετικού διαγωνισμού μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη». Εάν, στη συνέχεια, διαπιστωθεί ότι ο αρχικός αντικαταστάτης είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα, τότε θα επανέλθει στα καθήκοντα του, νοουμένου ότι θα εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη για αντικατάσταση, ενώ σε περίπτωση που αυτός δεν είναι σε θέση να αναλάβει καθήκοντα, θα συνεχίσει την αντικατάσταση ο δεύτερος αντικαταστάτης.

 

4. Διευκολύνσεις σε μητέρες αντικαταστάτριες για τον θηλασμό ή/και φροντίδα του παιδιού:

 

Οι αντικαταστάτριες έχουν το ίδιο δικαίωμα σε ώρες θηλασμού ή/και φροντίδα παιδιού όπως και οι υπόλοιπες συναδέλφισσες. Εννοείται πως για τον λόγο αυτό πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.


Σε περιπτώσεις που ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει ώρες εκπαιδευτικού που έχει πιστωθεί ώρες θηλασμού (3) εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του διευθυντή για το πώς θα αξιοποιηθούν. Μπορεί να δοθούν στον/στην αντικαταστάτη/αντικαταστάτρια ως ενισχύσεις σε μαθητές,  ή σε αλλά μέλη του προσωπικού επίσης ως ενισχύσεις. Στη δεύτερη περίπτωση ο αντικαταστάτης αναλαμβάνει κάποιο άλλο μάθημα. Σε όλες τις περιπτώσεις οι 3 ώρες αξιοποιούνται από το σχολείο προς όφελος των παιδιών.

 

5.Τερματισμός αντικατάστασης:

 

Σημειώνεται ότι εφεξής οι αντικαταστάτες δε θα προβαίνουν σε δήλωση τερματισμού της αντικατάστασής τους. Στην περίπτωση που η αντικατάστασή τους τερματιστεί πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα ενημερώνεται από τη γραμματεία του σχολείου ή/και τα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού και Νεολαίας.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Actions: E-mail | Permalink |