08

Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Οικονομικών,

Υπουργείο Οικονομικών,

Λευκωσία

 

Θέσεις ΠΟΕΔ σχετικά με το Νομοσχέδιο για τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα που αφορά τους εκπαιδευτικούς που μονιμοποιούνται μετά την 1/10/2011

 

Μετά από μελέτη του Νομοσχεδίου για το νέο Επαγγελματικό Σχέδιο Συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καταθέτουμε τις πιο κάτω διαπιστώσεις /  εισηγήσεις / θέσεις:

 

  1. Στον ορισμό για τον «δάσκαλο» στη σελίδα 5:

«δάσκαλος» σημαίνει -

(α) τον εκπαιδευτικό που διορίζεται σύμφωνα με το νόμο για υπηρεσία σε δημόσια σχολεία στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει Διευθυντή και τον κάτοχο οποιασδήποτε άλλης θέσης στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία την οποία θα ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο·

 

Εισήγησή μας όπως προστεθεί μετά τη φράση «δημόσια σχολεία» η παρένθεση: (Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης).

 

  1. Στον ορισμό «Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία» στη σελίδα 7:

«Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία» περιλαμβάνει τις θέσεις Επιθεωρητών, Διευθυντών, Βοηθών Διευθυντών, Καθηγητών, Δασκάλων καθώς και οποιεσδήποτε θέσεις καθορίζονται στον οικείο νόμο ή ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο·

 

Εισήγησή μας όπως προστεθούν μετά τη λέξη «δασκάλων» η φράση Νηπιαγωγών, Ειδικών Εκπαιδευτικών.

 

  1. Στον ορισμό «θεμελιωτική υπηρεσία» στη σελίδα 11:

«θεμελιωτική υπηρεσία» σημαίνει την περίοδο που λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί αν το μέλος του Σχεδίου δικαιούται, λόγω μήκους της υπηρεσίας, σε σύνταξη, φιλοδώρημα ή άλλο ωφέλημα και περιλαμβάνει την περίοδο από την ημερομηνία που το μέλος αρχίζει να λαμβάνει μισθό για υπηρεσία στην κρατική υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μέχρι την ημερομηνία που εγκαταλείπει την υπηρεσία, χωρίς την αφαίρεση οποιασδήποτε περιόδου απουσίας με άδεια χωρίς απολαβές·

 

Εισήγησή μας όπως προστεθεί μετά τη λέξη «υπηρεσία» η φράση σε μόνιμη θέση, ή με σύμβαση, ή επί δοκιμασία, ή έκτακτη, ή ωρομίσθια.

 

  1. Άρθρο 4(β) σελ. 30

Το άρθρο 4(β) στη σελίδα 30 αναφέρεται στη χρονική περίοδο που θα κληθεί να καταβάλει αναδρομικά μέλος του Σχεδίου οποιοδήποτε ποσό που θα προκύψει από τον τρόπο υπολογισμού του ποσοστού χρηματοδότησης.  Συγκεκριμένα το 4(β) αναφέρει ότι το ποσό αυτό δύναται να καταβληθεί «σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις κατ’ ανώτατο όριο με κράτηση από τις μηνιαίες απολαβές του μέλους».

Θεωρούμε ότι η χρονική περίοδος των 24 μηνών είναι πολύ μικρή,  λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών θα κληθούν να καταβάλουν ένα σημαντικό ποσό.

Συνεπώς εισηγούμαστε, όπως το ανώτατο χρονικό όριο για κράτηση από τις μηνιαίες απολαβές μέλους αυξηθεί στους εξήντα (60) μήνες.

Τονίζουμε ότι, η πιο πάνω εισήγηση συνάδει με τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του κρατικού τομέα και του Υπουργού Οικονομικών στις 20/5/2021, η οποία αναφέρει ότι: «οι εν λόγω ρυθμίσεις θα παρέχουν εναλλακτικές επιλογές («καταβολή αποκοπών σε βάθος χρόνου όπως ήθελε συμφωνηθεί»).

 

  1. Στο εδάφιο (2) του άρθρου 21 (σελίδα 32) αναφέρεται ότι «Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία όπως, με διάταγμα δημοσιευμένο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει το εκάστοτε ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης».

Η Οργάνωσή μας διαφωνεί κάθετα με το συγκεκριμένο εδάφιο, ως εκ τούτου, ζητούμε τη διαγραφή και την αντικατάσταση του με την πιο κάτω πρόταση, η οποία αναγράφεται στη συμφωνία της 20ης Μαΐου 2021:

«Το ποσοστό χρηματοδότησης δύναται να αναπροσαρμόζεται μελλοντικά, όταν και εφόσον χρειάζεται, στη βάση αποτελεσμάτων αναλογιστικών μελετών που θα διεξάγονται για το σκοπό αυτό και όπως ήθελε συμφωνηθεί μεταξύ των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και του Υπουργού Οικονομικών».

Σχετική διόρθωση πρέπει να γίνει και στην επιφύλαξη του 21-(2) με την διαγραφή των λέξεων «του διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών» και της προσθήκης των λέξεων «της συμφωνίας».

 

  1. Άρθρο 32 – (1) (α), σελ. 41

Να γραφτεί ξεκάθαρα και να διατυπωθεί ξεκάθαρα η περίοδος που λογίζεται ως συντάξιμη για τα μέλη του Σχεδίου.

Να καταγράφεται ξεκάθαρα ότι η συντάξιμη υπηρεσία περιλαμβάνει την υπηρεσία του μέλους του Σχεδίου πριν, κατά ή μετά την 1/10/2011, με οποιοδήποτε καθεστώς, με την πιο κάτω προσθήκη:

«Σε περίπτωση υπηρεσίας καθηγητή ή δασκάλου σε μη συντάξιμη θέση ή υπηρεσία πάνω σε προσωρινή βάση ή με σύμβαση ή επί δοκιμασία ή έκτακτη ή ωρομίσθια η οποία ακολουθείται είτε αμέσως είτε ύστερα από διακοπή από υπηρεσία σε συντάξιμη θέση και ο διορισμός του υπαλλήλου σε συντάξιμη θέση επικυρωθεί, η περίοδος αυτή λογίζεται συντάξιμη ανεξαρτήτως αν είναι πριν ή μετά την 1η Οκτωβρίου 2011».

 

  1. Να διατυπωθεί ξεκάθαρα ότι η συντάξιμη υπηρεσία σε σχέση με τους υπάλληλους που καθορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4 (σελ. 18), περιλαμβάνει και την υπηρεσία τους με οποιοδήποτε καθεστώς πριν από την 1/1/2021 (αντικαταστάσεις, ετήσιες συμβάσεις). Επιπλέον, στο εδάφιο 4.(3)(α)(i) θα πρέπει να τροποποιηθεί η αναφορά, έτσι ώστε μέλη του σχεδίου να είναι «οι υπηρετούντες κατά την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας 20 Μαΐου 2021».

 

  1. Επίλυση του συνταξιοδοτικού προβλήματος για τους εκπαιδευτικούς εκείνους που μονιμοποιήθηκαν κατά ή μετά την 1.10.2011 και αφυπηρέτησαν χωρίς τη λήψη συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

 

  1. Καταβολή πλήρους Σύνταξης και Εφάπαξ σε Εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης που αφυπηρετούν πρόωρα, 5 χρόνια και 15 χρόνια, αντίστοιχα, πριν την ηλικία αφυπηρέτησής τους, όπως ισχύει για όλους τους υπόλοιπους υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σας έχει αποσταλεί σχετική επιστολή στις 7 Ιουνίου.

 

  1.  Υπενθυμίζουμε πως τα μέλη του υφιστάμενου συνταξιοδοτικού μετά τους 400 μήνες στο σχέδιο σταματούν να καταβάλλουν την συνεισφορά 2% στο ταμείο χηρών. Παρόμοια ρύθμιση πρέπει να ισχύσει και για το νέο σχέδιο με σχετική προσθήκη μετά το σημείο 14 (1):

 

«Νοείται πως μετά τους 400 μήνες τα μέλη του σχεδίου καταβάλλουν ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατόν (3%) επί των μηνιαίων συντάξιμων απολαβών τους μέχρι να παύσουν να είναι μέλη του σχεδίου».

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις και διατελούμε,

 

Μετά τιμής,

                     Η Πρόεδρος                                                       Ο Γ. Γραμματέας

 

 

                   Μύρια  Βασιλείου                                             Χάρης  Χαραλάμπους

 

 

 

Actions: E-mail | Permalink |