12

Αναφορικά με τη συμπλήρωση του σχεδίου δράσης σε έκτακτη ανάγκη:

 

1. Οι διευθύνσεις των σχολείων μπορούν να προχωρήσουν στη συμπλήρωση μόνο του εντύπου που αφορά στην πολιτική άμυνα, όπως γίνεται κάθε χρόνο.

2. Σε σχέση με το υπόλοιπο μέρους του εντύπου, το οποίο αναφέρεται σε θέματα τεχνικής φύσης, η ΠΟΕΔ έχει ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή, πως οι διευθύνσεις των σχολείων δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή του, ούτε και επαρκή διοικητικό χρόνο.

 

Η ΠΟΕΔ συνεχίζει τις διαβουλεύσεις με το ΥΠΑΝ, για επίλυση του ζητήματος.

Actions: E-mail | Permalink |