08

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, που συνήλθε έκτακτα σήμερα Δευτέρα, 8 Αυγούστου, 2011, για να εξετάσει την κατάσταση που διαμορφώνεται σ’ ό,τι αφορά τα μέτρα στήριξης της Κυπριακής Οικονομίας :

1.      Διαμαρτυρήθηκε έντονα για το γεγονός ότι ο όποιος διάλογος για την Οικονομία διεξάγεται ερήμην της Οργάνωσης και χωρίς αυτή να έχει, ως την ώρα, την ευκαιρία να εκφράσει τις απόψεις της, τόσο γενικά, όσο και σ’ ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα θέματα που επηρεάζουν μέλη της. Ιδιαίτερα, τόνισε, σχετικά, ότι  η ΠΟΕΔ δεν είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί επίσημα ούτε για τις πραγματικές ανάγκες της Κυπριακής Οικονομίας αλλ’ ούτε, ιδιαίτερα, και για τον τρόπο και το βαθμό που οποιαδήποτε από τα μέτρα που συζητούνται και/ή που συμφωνήθηκαν μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας και των τριών μεγάλων Συντεχνιών θα συμβάλουν ώστε οι ανάγκες αυτές να ικανοποιηθούν.

2.      Κατέστησε σαφές ότι η υφιστάμενη διαδικασία για ενημέρωση της Οργάνωσης και υποβολή των απόψεών της μέσω της ΠΑΣΥΔΥ νοσεί, γιατί αυτή δεν είναι θεσμοθετημένη μ’ οποιοδήποτε τρόπο που να προβλέπει διαδικασίες για το σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα είτε να υπολειτουργεί είτε να ελλείπει, είτε ακόμη να αμφισβητείται από τις άλλες Οργανώσεις των εργαζομένων στον Κρατικό Τομέα, με όλες τις συναφείς δυσκολίες και τα προβλήματα.

3.      Τόνισε ιδιαίτερα πως το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι καλύπτεται από το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και η σύσταση και λειτουργία μηχανισμών διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης των όρων και των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων προβλέπεται από σχετική Νομοθεσία. Στη βάση αυτής της Νομοθεσίας έχουν συσταθεί οι Μικτές Επιτροπές Προσωπικού στο Δημόσιο Τομέα, ο Καταστατικός Κανονισμός των οποίων και προβλέπει ότι όλα τα θέματα που σχετίζονται με τους όρους και τις συνθήκες των εργαζομένων στον αντίστοιχο τομέα, περιλαμβανομένης και της τροποποίησης σχετικής Νομοθεσίας, εξετάζονται στα πλαίσιά τους, σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται. Εξέφρασε τη λύπη του γιατί αυτό που παρατηρείται εκφεύγει εντελώς από την έννοια του διαλόγου, αφού επιτρέπεται σε τρίτους να παρεμβαίνουν και να καθορίζουν ή να προκαθορίζουν το αποτέλεσμά του, επηρεάζοντας, ταυτόχρονα, την κοινή γνώμη προς την κατεύθυνση που αυτοί επιθυμούν, ώστε να αποκλείσουν, έτσι, κάθε δυνατότητα των επηρεαζομένων να αντιδράσουν και/ή να κάμουν χρήση των μέσων που, κατά τα άλλα, υποτίθεται πως τους αναγνωρίζονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

4.      Παρατήρησε, περαιτέρω, πως οι συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθούνται στο διάλογο που διεξάγεται με τις τρεις μεγάλες συντεχνίες είναι φανερό πως δεν επιτρέπουν στην Οργάνωση να προσφύγει στο αρμόδιο όργανό της, που είναι η Παγκύπρια Γενική Συνέλευση Δασκάλων, για λήψη απόφασης και έχει οδηγήσει σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Η κατάσταση αυτή, τόνισε, την οποία, βέβαια, ανέμενε πως θα αντιλαμβάνονταν πρώτοι οι εκπρόσωποι των μεγάλων Οργανώσεων, θέτει την ΠΟΕΔ στη γωνιά, περιορίζοντας τη δυνατότητα αντίδρασής της με τον τρόπο που υποτίθεται πως θα έπρεπε να της αναγνωρίζεται και, πιθανό, να την υποχρεώσει σε ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

5.      Απηύθυνε έκκληση όπως η διαδικασία του διαλόγου που διεξάγεται με τις μεγάλες συντεχνίες περιοριστεί να εξετάσει ζητήματα πολιτικής, και μόνο, και αποφύγει να εκταθεί στην οριστική λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν τους εργαζομένους, δίνοντας το δικαίωμα σε όσους επηρεάζονται να έχουν λόγο, μέσα από τις θεσμοθετημένες, για το σκοπό αυτό, διαδικασίες. Ταυτόχρονα, απαίτησε να προβλεφθεί ικανοποιητικό χρονοδιάγραμμα για προσφυγή των Οργανώσεων στα αρμόδια όργανά τους για λήψη των αναγκαίων αποφάσεων.

6.      Επαναδιατύπωσε τη βούληση των μελών της Οργάνωσης να συνδράμουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Κυπριακής Οικονομίας, δίκαια και στο μέτρο που τους αναλογεί. Κατέστησε, όμως, σαφές ότι  η όποια εισφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή εκτός κι αν αποτελέσει μέρος μιας σωστά σχεδιασμένης συνολικής και συλλογικής προσπάθειας η οποία θα διακηρυχτεί επίσημα και δεσμευτικά και η οποία θα περιλαμβάνει την εκπλήρωση των πιο κάτω προϋποθέσεων :

·      είσπραξη των καθυστερημένων φόρων, ενταλμάτων πληρωμής και άλλων χρεωστουμένων από πλευράς εργοδοτών και άλλων

·      άρνηση της όποιας φορολογικής αμνηστείας

·      διαφοροποίηση του υφιστάμενου τρόπου λειτουργίας των ημικρατικών Οργανισμών

·      περάτωση των εργασιών ζημιογόνων ημικρατικών Οργανισμών

·      πάταξη της φοροδιαφυγής

·      επιβάρυνση όλων για την αντιμετώπιση των ζημιών στο Βασιλικό

·      φορολόγηση των μεγάλων κερδοφόρων επιχειρήσεων

·      αύξηση των συντελεστών φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας

·      εισαγωγή του τεκμηρίου διπλότυπης απόδειξης για τους ελεύθερους επαγγελματίες

·      δημιουργία τεκμηρίου απόδειξης και κρατικού μηχανισμού για έλεγχο των δηλωμένων εσόδων των πολιτών σε συνάρτηση με την περιουσία τους, τον κύκλο εργασιών τους και τις καταθέσεις τους

·      αύξηση της εισφοράς για την άμυνα από 10% σε 15% στις καταθέσεις

·      αύξηση στο συντελεστή ΦΠΑ από 15% σε 17%, εξαιρουμένων των βασικών αγαθών, φαρμάκων κλπ.

·      τερματισμό της πολεμικής εναντίον των κρατικών υπαλλήλων.

7.      Αποφάσισε ότι δε θεωρεί διαπραγματεύσιμα οποιαδήποτε θέματα αποτελούν κεκτημένα του Κλάδου, όπως είναι το συνταξιοδοτικό και η διαφοροποίηση του μισθολογίου. Ιδιαίτερα, δεν τα συζητά μέσα από τις συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθούνται και, προπάντων, υπό το φάσμα των παρεμβάσεων τρίτων, που σκοπόν έχουν τον εκβιασμό των εργαζομένων να αποδεχτούν οποιεσδήποτε άδικες ρυθμίσεις, έξω και μακράν των θεσμικών διαδικασιών που προβλέπονται, σχετικά, ενώ διαφωνεί, περαιτέρω, και με όσα ακούονται πως υπάρχει πρόθεση να εφαρμοστούν σ’ ό,τι αφορά τους νεοεισερχομένους. Διευκρίνισε πως είναι έτοιμο να συζητήσει τη συνεισφορά, αναλογικά και με δίκαιο τρόπο, των μελών της Οργάνωσης για στήριξη της Οικονομίας και δήλωσε, περαιτέρω, ότι αίρει οποιαδήποτε εξουσιοδότηση θεωρήθηκε ότι δόθηκε σε άλλη συνδικαλιστική Οργάνωση για να εκπροσωπεί την ΠΟΕΔ στο διάλογο για την Οικονομία.

8.      Τόνισε πως η Οργάνωση δεν μπορεί να παραμείνει απλός παρατηρητής στο ενδεχόμενο την προσεχή Πέμπτη το Κοινοβούλιο να νομοθετήσει για τις απολαβές, γεγονός που σηματοδοτεί την ολική υποτροπή του κοινωνικού διαλόγου και την εκθεμελίωση των κεκτημένων.

9.      Το Συμβούλιο κατέληξε εξουσιοδοτώντας τη Γραμματεία :

·      Να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και να επιδιώξει να έχει συνάντηση τόσο με τον Υπουργό Οικονομικών όσο και με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να ενημερωθεί και να συζητήσει μαζί τους τα σοβαρά θέματα που εμπίπτουν στο διάλογο για τα μέτρα ενίσχυσης της Οικονομίας και τα οποία επηρεάζουν μέλη της Οργάνωσης

·      Να συγκαλέσει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, έκτακτη Παγκύπρια Γενική Συνέλευση των Δασκάλων, σύμφωνα με το Καταστατικό της Οργάνωσης, ενώπιον της οποίας να παρουσιάσει οποιαδήποτε θέματα θα τεθούν επίσημα στη Οργάνωση, σχετικά με το θέμα

·      Να συγκαλέσει, όποτε το κρίνει σκόπιμο, Διάσκεψη Τύπου, για ενημέρωση της κοινής γνώμης για τις θέσεις της Οργάνωσης.

                                                                                                     ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ.

 

Actions: E-mail | Permalink |