22

7.    Ωράριο / Αναπληρώσεις
Καλούμε τους συναδέλφους να εφαρμόζουν τη ρύθμιση που συμφωνήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας για τις αναπληρώσεις, μέχρι την εξάντληση των 10 περιόδων που οι εκπαιδευτικοί έχουν υποχρέωση να προσφέρουν, και στη συνέχεια να εφαρμόζουν την πρακτική που ίσχυσε και τα προηγούμενα χρόνια, κατανέμοντας τα παιδιά των οποίων απουσιάζει ο δάσκαλος στα υπόλοιπα τμήματα, σύμφωνα και με την οδηγία που δίνεται μέσα από την εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης με ημερομηνία 26 Αυγούστου, 2013 (Θέμα 7. Διδακτικός χρόνος προσωπικού, Σημ. 4, στη σελ. 13).


Υπενθυμίζουμε, σχετικά, ότι η Οργάνωση θεωρεί πως οι αναπληρώσεις που γίνονται μέχρι την οριστικοποίηση του διδακτικού προσωπικού των σχολείων θα πρέπει να υπολογίζονται έναντι των 10 περιόδων που οι δάσκαλοι έχουν υποχρέωση να διενεργούν για κάθε σχολική χρονιά.


Υπενθυμίζουμε, περαιτέρω, και τη θέση της ΠΟΕΔ, που έγινε αποδεκτή κι από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την οποία οι αντικαταστάτες συνάδελφοι έχουν υποχρέωση να διενεργούν αναπληρώσεις με τον ίδιο τρόπο και την ίδια συχνότητα που ακολουθείται για τους υπόλοιπους συναδέλφους και σε καμιά περίπτωση αυτοί θα τυγχάνουν εκμετάλλευσης εξαιτίας οποιωνδήποτε πρόσθετων αναγκών που πιθανό να προκύπτουν στα σχολεία μας λόγω αυξημένης εκπροσώπησης σε συνέδρια ή για άλλους λόγους. Με σχετική εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δημοτικής έχει ζητηθεί από τους Διευθυντές των Σχολείων να σημειώνουν σε σχετικό έντυπο τις αναπληρώσεις κάθε αντικαταστάτη στο σχολείο τους το οποίο και να επιδίδουν στον αντικαταστάτη για να το μεταφέρει στα επόμενα σχολεία που ενδέχεται να διοριστεί μέσα στην ίδια σχολική χρονιά, ώστε να υπάρχει πλήρης κατάσταση των αναπληρώσεων που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.


Με την ευκαιρία, υπογραμμίζουμε, επίσης, την ανάγκη οι Διευθυντές των Σχολείων να μεριμνούν για την έγκαιρη και χωρίς καθυστέρηση υποβολή των αναγκαίων βεβαιώσεων για ανάληψη καθηκόντων για τους εκτάκτους (επισυμβάσει και αντικαταστάτες) που υπηρετούν στο σχολείο τους, ώστε να μην καθυστερεί η καταβολή του μισθού τους.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |