22

11.    Διευκολύνσεις σε μητέρες εκπαιδευτικούς για τον θηλασμό και τη φροντίδα του νεογέννητου
Θα εφαρμόζονται, σχετικά, τα ακόλουθα:
 

α. Στις επηρεαζόμενες εκπαιδευτικούς θα παραχωρείται άδεια να απουσιάζουν / αποχωρούν από το σχολείο 60 λεπτά την ημέρα για όλο το διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση 9 μηνών από την ημερομηνία του τοκετού.

β. Από τις 7,5, συνολικά, περιόδους που οι επηρεαζόμενες θα απουσιάζουν κάθε βδομάδα, οι 3 θα είναι από τον διδακτικό τους χρόνο ενώ οι υπόλοιπες 4,5 από τον υπόλοιπο χρόνο τους στο σχολείο. Νοείται ότι η 1 περίοδος για τις επισκέψεις γονέων παραμένει υποχρεωτική. Διευκρινίζουμε ότι η πιο πάνω ρύθμιση δεν ικανοποιεί την Οργάνωση και για τούτο οι προσπάθειές της για πιο σωστή κατανομή του χρόνου των 7,5 περιόδων θα συνεχιστούν.

γ. Ο χρόνος των 3 διδακτικών περιόδων θα πρέπει να ζητείται με φροντίδα της Διεύθυνσης των επηρεαζόμενων σχολείων και να παραχωρείται σ’ αυτά από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

δ. Για το διάστημα πριν από την έναρξη του εννιαμήνου και μετά τη λήξη του, ο χρόνος των 3 περιόδων θα παραμένει στην εκπαιδευτικό που είχε τις διευκολύνσεις για τη μητρότητα, με σκοπό να αξιοποιείται κατάλληλα από το σχολείο για μη διδακτικά καθήκοντα / υπευθυνότητες.


Οι αντικαταστάτριες συνάδελφοι δικαιούνται των ίδιων διευκολύνσεων χρόνου όπως και οι μόνιμες συνάδελφοι. Για σκοπούς έγκαιρης παραχώρησης του αναγκαίου χρόνου στα επηρεαζόμενα σχολεία, αυτές προτρέπονται να ενημερώνουν έγκαιρα την αρμόδια ΕΕΥ για το σχετικό δικαίωμά τους.


Σχετικά, υπενθυμίζουμε, εξάλλου, ότι οι επηρεαζόμενες μητέρες δικαιούνται 18 συνολικά εβδομάδες άδειας μητρότητας, από τις οποίες οι 12 πρώτες είναι υποχρεωτικές και πληρώνονται από την Υπηρεσία, ενώ οι υπόλοιπες 6 εβδομάδες είναι προαιρετικές και καλύπτονται με επίδομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Νοείται ότι όλη η περίοδος της άδειας αναγνωρίζεται ως κανονική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για όλους τους σκοπούς.


Υπενθυμίζουμε, περαιτέρω, ότι, για τον ίδιο σκοπό, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, οι γυναίκες κρατικοί υπάλληλοι δικαιούνται, αν το επιθυμούν, επιπλέον άδεια χωρίς απολαβές μέχρι 12 εβδομάδες μετά την εξάντληση της άδειας μητρότητας που δικαιούνται μετά τον τοκετό. Όλη η περίοδος της άδειας αυτής αναγνωρίζεται, επίσης, ως κανονική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη για όλους τους σκοπούς.


Τέλος, προτρέπουμε όλους τους συναδέλφους να βλέπουν με κατανόηση το θέμα της παιδονομίας σε σχέση με εγκυμονούσες συναδέλφους και όπου είναι δυνατό να αποφεύγεται η ανάθεση καθηκόντων παιδονομίας στις συναδέλφους αυτές, για λόγους ασφάλειας.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |