22

14.    Άδειες Ασθένειας – Ιατροσυμβούλια
Κατά το τελευταίο διάστημα, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια συναδέλφων που, λόγω προβλημάτων υγείας που σχετίζονταν είτε με μητρότητα είτε με άλλους λόγους, παρατάθηκε για διαστήματα πέραν των 42 ημερών που αυτοί δικαιούνται με πιστοποιητικό του γιατρού που τους παρακολουθούσε, κρίθηκε, μετά πάροδο μηνών, από τα Ιατροσυμβούλια στα οποία αυτοί παραπέμφθηκαν, ως μη δικαιολογημένη, με όλα τα δυσμενή συνεπακόλουθα.
Ως Οργάνωση αντιδράσαμε προς την κατεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και, μέσω του προς τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Υγείας, τόσο για την αμφισβήτηση, ιδιαίτερα ύστερα από τόσο μακρές χρονικές περιόδους, της επιστημονικής γνώμης των γιατρών που είχαν παραχωρήσει την άδεια όσο και, κυρίως, για το γεγονός, ότι οι περιπτώσεις αυτές παραπέμφθηκαν και/ή εξετάστηκαν ύστερα από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, με συνέπεια οι επηρεαζόμενοι να μην είναι σε θέση να γνωρίζουν έγκαιρα για την αμφισβήτηση που έθεσαν, στη συνέχεια, τα Ιατροσυμβούλια.
Υποβάλαμε, σχετικά, ότι αποτελεί υποχρέωση της Υπηρεσίας να μεριμνά για την άμεση παραπομπή σε Ιατροσυμβούλιο των περιπτώσεων που παρουσιάζονται και υποχρέωση, περαιτέρω, του Ιατροσυμβουλίου να εξετάζει χωρίς καθυστέρηση για διαπίστωση του προβλήματος υγείας την ώρα που αυτό υφίσταται, και όχι εκ των υστέρων και μετά πάροδο μηνών, ούτως ώστε η κρίση του και να είναι δίκαιη αλλά και να φαίνεται. Η αμφισβήτηση της επιστημονικής κρίσης άλλων ιατρικών λειτουργών που διαπίστωσαν και πιστοποίησαν το πρόβλημα υγείας, την ώρα που παρουσιάστηκε, αποτελεί προσβολή κατά της επαγγελματικής τους επάρκειας και/ή της αντικειμενικότητάς τους και/ή της προσωπικότητάς τους, η οποία βέβαια μεταφράζεται σε προσβολή κατά της προσωπικότητας των άμεσα επηρεαζόμενων εκπαιδευτικών, αλλά και σε οικονομική βλάβη των τελευταίων, λόγω της περικοπής ημερομισθίων για την περίοδο της υπό αμφισβήτηση άδειας που έτυχαν.
Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι που ζητούν άδεια της μορφής αυτής, δικαιολογώντας την με πιστοποιητικό αρμόδιου ιατρικού λειτουργού, δεν ευθύνονται ούτε για την τυχόν ελλιπή αιτιολόγησή της από πλευράς του γιατρού που τους παρακολουθεί, αλλ’ ούτε και για την καθυστέρηση που μπορεί να παρατηρηθεί σ’ ό,τι αφορά την παραπομπή τους σε Ιατροσυμβούλιο.
Απαιτήσαμε όπως, για τους λόγους αυτούς, οι επηρεαζόμενοι συνάδελφοι έχουν πλήρεις απολαβές μέχρι την ημέρα που θα κληθούν να παρουσιαστούν ενώπιον Ιατροσυμβουλίου και τονίσαμε πως κάθε διαφορετική μεταχείρισή τους είναι και παράνομη, αλλά εγείρει και τεράστιο ηθικό ζήτημα ως προς τη μεταχείριση που τυγχάνουν άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Παράλληλα, με στόχο την πρόληψη καταστάσεων που θα μπορούσαν να αφήνουν εκτεθειμένους οποιουσδήποτε συναδέλφους, καλούμε όλους να εφαρμόζουν, σχολαστικά, τα ακόλουθα :
1.    Σε κάθε περίπτωση που συνάδελφος απουσιάζει από την Υπηρεσία με πιστοποιητικό γιατρού, αυτό πρέπει να υποβάλλεται προς το Τμήμα Προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας, μέσω του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας. Οι συνάδελφοι Διευθυντές των σχολείων θα πρέπει να μεριμνούν σχολαστικά για την άμεση και χωρίς καθυστέρηση υποβολή όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτό εντύπων, με την έναρξη της άδειας και όχι εκ των υστέρων. Αυτό θα επιτρέπει την έγκαιρη παρακολούθηση του θέματος από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠ και την άμεση παραπομπή, όπου χρειάζεται, του επηρεαζομένου στο Ιατροσυμβούλιο, για να αποφαίνεται αμέσως κατά πόσο η άδεια δικαιολογείται.
2.    Οι επηρεαζόμενοι συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώνουν τους γιατρούς που τους παρακολουθούν ότι είναι απαραίτητο, τα όποια πιστοποιητικά ασθενείας θα τους παραχωρηθούν, να τεκμηριώνουν το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας και την ανάγκη να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους, ενώ να συνοδεύονται και με αποδεικτικά των εξετάσεων που διενεργήθηκαν για τη διάγνωση του προβλήματος υγείας τους. Απλή αναφορά σε συγκεκριμένη ασθένεια ή πρόβλημα υγείας δεν είναι αρκετή και, εξ όσων διαπιστώθηκε, δε γίνεται αποδεκτή από Ιατροσυμβούλιο, για έγκριση της άδειας που τυχόν παραχωρήθηκε. Ζητήσαμε και αναμένουμε ότι σύντομα θα αποσταλεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ενδεικτικός κατάλογος των αποδεικτικών στοιχείων που απαιτούνται για συγκεκριμένες ασθένειες, έτσι που κάθε επηρεαζόμενος να επισυνάπτει εκείνα τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.
3.    Συνάδελφοι των οποίων η παραπομπή σε Ιατροσυμβούλιο καθυστερεί, προτρέπονται να προβαίνουν σε σχετική όχληση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, επιφυλάσσοντας τα σχετικά δικαιώματά τους για την περίπτωση που αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα την εξέταση της αίτησής τους για παραχώρηση της αιτούμενης άδειας. Η τυχόν αμφισβήτηση μιας άδειας αμέσως μόλις αυτή παραχωρηθεί, επιτρέπει στον επηρεαζόμενο να γνωρίζει από την αρχή πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωσή του, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αποτελεί υποχρέωση του Ιατροσυμβουλίου να αιτιολογήσει την απόφασή του, ενώ του παρέχει και την ευκαιρία να αντιδράσει, έγκαιρα, κατά την κρίση του.
Η Οργάνωση έχει ζητήσει και θα επιμείνει στη θέση το όλο ζήτημα των αδειών από Ιατροσυμβούλιο να αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης σε κοινή συνάντηση εκπροσώπων ΥΠΠ, Υπουργείου Υγείας και ΠΟΕΔ, με σκοπό την παραπέρα διευκρίνιση των απαιτήσεων του Ιατροσυμβουλίου και την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών αρχών και κριτηρίων, στη βάση των οποίων θα εξετάζονται και θα αποφασίζονται, στο εξής, οι περιπτώσεις συναδέλφων που παραπέμπονται σε Ιατροσυμβούλιο.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |