22

15.    Ατυχήματα στον χώρο των σχολείων
Για το θέμα αυτό, έχει, με παλαιότερη εγκύκλιο της ΠΟΕΔ (16/10/2007) προς τα σχολεία, κοινοποιηθεί αντίγραφο επιστολής που η Διεύθυνση του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης μάς είχε αποστείλει, στις 8/3/2006, ύστερα από σχετική όχληση της Οργάνωσης, στην οποία καταγράφεται ο τρόπος που αντιμετωπίζεται από την Επίσημη Πλευρά το θέμα των ατυχημάτων στο χώρο των σχολείων, καθώς και η διαδικασία διεκδίκησης αποζημιώσεων από υπαλλήλους που τραυματίζονται σε ώρα καθήκοντος .
Παρακαλούμε όπως η πιο πάνω επιστολή τεθεί υπόψη όλων των μελών του προσωπικού του σχολείου σας, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να είναι ενήμεροι για το νομικό καθεστώς που διέπει το θέμα.


Σχετικά, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το θέμα της ευθύνης από ατυχήματα στο χώρο του σχολείου δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται από τις διευθύνσεις των σχολείων με επιφύλαξη, γιατί αυτή δε βαρύνει τους διευθυντές ή το προσωπικό των σχολείων αλλά τον εργοδότη, που είναι η Κυπριακή Δημοκρατία.
Επισημαίνουμε, περαιτέρω, την υποχρέωση των διευθυντών των σχολείων, σε περίπτωση ατυχήματος, να ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, τηλεφωνικά και με γραπτή επιστολή τους, καθώς και με τα κατάλληλα έντυπα που το ΥΠΠ έχει εφοδιάσει τα σχολεία, τη Διεύθυνση του Τμήματος, μέσω του οικείου επιθεωρητή, για τα πραγματικά γεγονότα που έλαβαν χώρα. Αντίγραφο της επιστολής να κοινοποιείται, απαραίτητα, και προς την ΠΟΕΔ.


Η Οργάνωση επιδιώκει διαφοροποίηση του νομικού καθεστώτος που διέπει το θέμα των ατυχημάτων στα σχολεία και την εφαρμογή ρύθμισης τέτοιας που να μη θέτει τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους σε διλήμματα σ’ ό,τι αφορά τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Ως τότε, καλούμε τους συναδέλφους, που θα μπορούσε να βρεθούν στη δύσκολη θέση, να ακολουθούν, ανενδοίαστα, τη διαδικασία που προδιαγράφεται και να διεκδικούν οποιεσδήποτε αποζημιώσεις θα μπορούσε να δικαιούνται, ως εάν η άλλη Πλευρά να μην ήταν ο εργοδότης τους αλλά οποιοσδήποτε ασφαλιστικός Οργανισμός ο οποίος θα εισέπραττε σχετικά ασφάλιστρα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |