22

22.    Εκθέσεις βιβλίων στα σχολεία
Θεωρούμε πως, τόσο ο έλεγχος για την καταλληλότητα των βιβλίων, όσο και η κατάλληλη ενημέρωση των γονιών, αποτελούν ευθύνη του σχολείου, η ανταπόκριση προς την οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσα κι από οργανωτικές διευθετήσεις που θα μπορούσαν να εμπλέκουν και τους οικείους Συνδέσμους Γονέων, στην πρώτη περίπτωση, καθώς και τους βιβλιοπώλες, στη δεύτερη περίπτωση. Τυχόν παράλειψη τέτοιων διευθετήσεων είναι δυνατό να προκαλεί προβλήματα, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται, κατά κανόνα, μεγαλύτερος κόπος και προσπάθεια, πέρα από το άγχος που αυτά συνεπάγονται. Έτσι, ο έλεγχος των βιβλίων μπορεί να γίνεται με τη συμμετοχή και εκπροσώπων των γονέων, ενώ όλο το έντυπο υλικό που θα χρειαστεί να αποσταλεί προς τους γονείς θα μπορούσε να ετοιμάζεται από τα ίδια τα βιβλιοπωλεία. Με τους δυο πιο πάνω φορείς θα μπορούσε, εξάλλου, να διευθετηθεί και η λειτουργία της έκθεσης κατά το απόγευμα. Νοείται ότι, τίποτε από τα πιο πάνω δεν καθιστούν την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων υποχρεωτική και ότι η οργάνωση εκθέσεων αποφασίζεται από το Σύλλογο των Δασκάλων κάθε σχολείου και μόνο.




ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Actions: E-mail | Permalink |