15

Εκσυγχρονισμός και Βελτίωση του Συστήματος Διορισμού Εκπαιδευτικών στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία

19 Σεπτεμβρίου 2013

Έντιμε κύριε,
Αναφερόμενοι στην επιστολή σας, ημερομηνίας 2 Αυγούστου, 2013, για το πιο πάνω θέμα,, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :
1.    Πάγια θέση της Οργάνωσής μας είναι ότι οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται ή επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μελών της θα πρέπει να εξετάζονται, πρώτα, μέσα από τα θεσμοθετημένα, για το σκοπό αυτό, όργανα και, συγκεκριμένα, τη ΜΕΠΕΥ. Θεωρούμε πως ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η υιοθέτηση νέου Σχεδίου Διορισμών στο χώρο της Εκπαίδευσης, δεν είναι δυνατό να εξεταστεί και συμφωνηθεί στα πλαίσια ενός οργάνου στο οποίο συμμετέχουν και έχουν άποψη και τρίτοι, όπως είναι το νΣυμβούλιο Δημοτικής και Μέσης, αφού κάτι τέτοιο θέτει σε μειονεκτική θέση την πλευρά των εργαζομένων. Είμαστε πρόθυμοι να συμμετάσχουμε σε συνεδρία της ΜΕΠΕΥ, η οποία θα συγκληθεί για να εξετάσει το θέμα, στην οποία και θα παραθέσουμε αναλυτικά τις απόψεις μας.
2.    Για την ώρα, περιοριζόμαστε να παρατηρήσουμε, συνοπτικά, πως :
2.1.    Η εξέταση του υπό αναφορά ζητήματος θα πρέπει να γίνει μέσα από ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο, λαμβανομένων υπόψη όλων των παραμέτρων που το καθορίζουν και χωρίς αφορισμούς και αξιωματικές διακηρύξεις που πιθανό να δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις. Από μόνη της η αναφορά σε «εκσυγχρονισμό» και «βελτίωση» του συστήματος δημιουργεί από την αρχή την εντύπωση πως πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο χρήζει απαραίτητα αναθεώρησης, τη στιγμή που, ανεξάρτητα από το γεγονός πως αυτό τυγχάνει εφαρμογής για σειρά χρόνων, θα μπορούσε, βάσιμα, να υποστηριχτεί πως εξυπηρετεί βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι η αξιοκρατία, η διαφάνεια, ο αποκλεισμός οποιωνδήποτε παρεμβατισμών, το μη διαβλητό των σχετικών διαδικασιών κ.ά., ενώ είναι πρακτικό και αποτρέπει καθυστερήσεις στην πλήρωση των κενών θέσεων.
2.2.    Δεν αντιτιθέμεθα, γενικά, στις αλλαγές που θα μπορούσαν να κριθούν σκόπιμες για τη βελτίωση οποιωνδήποτε θεσμών και διαδικασιών με απώτερο στόχο την εξυπηρέτηση της προσπάθειας για εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Δεν έχουμε όμως πεισθεί για την αναγκαιότητα τέτοιων αλλαγών στο σύστημα διορισμών, για το οποίο η πλευρά μας επιφυλάσσεται να καταθέσει απόψεις και εισηγήσεις που οδηγούν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προβάλλονται, χωρίς να διαφοροποιείται, απαραίτητα, το πνεύμα και οι βασικές αρχές του υφιστάμενου Σχεδίου.
2.3.    Αναφερόμενοι ειδικά στο κριτήριο της αξίας, το οποίο προβάλλεται, κυρίαρχα, για την αναθεώρηση του Συστήματος, πιστεύουμε πως αυτό λαμβάνεται επαρκώς υπόψη μέσα από το υφιστάμενο Σχέδιο, αφού τα τυπικά προσόντα καθενός από τους υποψηφίους διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο στον καθορισμό της σειράς ενός εκάστου. Ανάμεσα σε άτομα τα οποία έτυχαν ακαδημαϊκού διπλώματος πανεπιστημιακού επιπέδου, δεν θεωρούμε ότι είναι επιτρεπτή άλλη αξιολόγηση (γνωσιολογικού περιεχομένου), αφού κάτι τέτοιο είναι φανερό και γενικά παραδεκτό πως δεν οδηγεί σε απόλυτα σωστά συμπεράσματα, δεδομένου ότι για την εξάσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και, ιδιαίτερα, του δασκάλου, υπάρχουν πολλά άλλα στοιχεία που καθορίζουν ποιος είναι ή θα μπορούσε να είναι ο καταλληλότερος.
2.4.    Σ’ ό,τι αφορά ειδικά τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης, υποβάλουμε πως τα επιχειρήματα, για ψηλή μέση ηλικία ή για διακοπή της επαφής των υποψηφίων με την επιστήμη τους, δεν υφίστανται. Οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί που βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο διορισμών και είναι εν δυνάμει διορίσιμοι δεν έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους και αυτοί εργάζονται είτε ως επισυμβάσει είτε ως αντικαταστάτες είτε στα ΠΟΣ, διατηρώντας την επαφή με την Εκπαίδευση και την επιστήμη τους.
3.    Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στους διορισμούς, θα έπρεπε, κατ’ εμάς, να εξετάζονται άλλης μορφής λύσεις, όπως είναι π.χ. η ανάπτυξη μηχανισμών προϋπηρεσιακής κατάρτισης και επιμόρφωσης των υποψηφίων και παροχής ουσιαστικής, πρώτα, στήριξης και συνεπούς καθοδήγησης προς τους νεοδιοριζόμενους αλλά και αυξημένου ελέγχου για διαπίστωση της καταλληλότητάς τους πριν από το μόνιμο διορισμό. Προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, ώστε η εκπαιδευτική πτυχή του θέματος, όπως παρουσιάζεται ως το σοβαρότερο μειονέκτημα του υφιστάμενου Σχεδίου Διορισμών, να αντιμετωπιστεί με τον ορθότερο δυνατό τρόπο και το πρόβλημα να επιλυθεί.
Επιφυλασσόμενοι να διατυπώσουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας, στα πλαίσια της συμφωνημένης διαδικασίας για την εξέταση των θεμάτων που επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μελών μας, διατελούμε,

Με τιμή,

            Φίλιος Φυλακτού                                                   Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

              Πρόεδρος                                                                 Γενικός Γραμματέας   
                       


Actions: E-mail | Permalink |