04
Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία


Θέμα: Απάντηση της ΠΟΕΔ στην Πρόταση ΥΠΠ: «Νέο Σύστημα Πρόσληψης Εκπαιδευτικών Λειτουργών στα Δημόσια Σχολεία»

Έντιμε κύριε,

Ως ΠΟΕΔ, με επιστολή μας στις 19 Σεπτεμβρίου 2013, τοποθετηθήκαμε αρχικά στις προθέσεις για διαφοροποίηση του συστήματος Διορισμών, όπως μας είχε ζητηθεί με επιστολή που μας αποστάληκε με ημερομηνία 2 Αυγούστου 2013. Με λύπη μας όμως, σημειώνουμε ότι η νέα πρόταση που μας παραδόθηκε στη συνάντηση του Συμβουλίου Δημοτικής, Μέσης και Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν έλαβε υπόψη όσα εκφράσαμε και δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης και ουσιαστικού διαλόγου, τουλάχιστον με τη δική μας Οργάνωση.

Είχαμε τονίσει και θεωρούμε καθήκον μας να το επαναλάβουμε, ότι οποιαδήποτε θέματα σχετίζονται ή επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στο χώρο της Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα πρέπει να εξετάζονται, πρώτα, μέσα από τα θεσμοθετημένα για το σκοπό αυτό όργανα και συγκεκριμένα τη ΜΕΠΕΥ. Έστω και την υστάτη πρέπει να συγκληθεί συνεδρία της ΜΕΠΕΥ η οποία θα εξετάσει το θέμα και όλοι οι συμμετέχοντες να παραθέσουμε σε αυτήν τις θέσεις, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς μας.
Η Οργάνωσή μας με θλίψη και απογοήτευση καταγράφει τις τελευταίες εβδομάδες την προκλητική και προσβλητική στάση του Υπουργείου Παιδείας απέναντι στην εκπαιδευτική κοινότητα και τα εκλελεγμένα συλλογικά όργανα του Κλάδου. Είναι αχαρακτήριστη η προσπάθεια να παραγνωριστούν και να περιθωριοποιηθούν οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις των εκπαιδευτικών και να δημιουργηθούν λανθασμένες και παραπλανητικές εντυπώσεις.

Η ΠΟΕΔ δεν αντιτίθεται στις αξιωματικές διακηρύξεις και αναφορές για «εκσυγχρονισμό» και «βελτίωση» του συστήματος, αν αυτό που επιδιώκεται είναι, πράγματι, να γίνουν οι αλλαγές που θα κριθούν σκόπιμες και αποδεδειγμένα θα εκσυγχρονίσουν το εκπαιδευτικό σύστημα προς όφελος των παιδιών. Θεωρούμε, όμως, απαραίτητο το προτεινόμενο νέο σύστημα Διορισμών να εμπεριέχει τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου συστήματος:
• να στηρίζεται σε μετρήσιμα και αντικειμενικά κριτήρια για επιλογή των εκπαιδευτικών 
• δεν δημιουργούσε επιπλέον κόστος για το κράτος
• να εξυπηρετεί τις βασικές αρχές της Δημόσιας Διοίκησης, όπως είναι η διαφάνεια, ο αποκλεισμός οποιωνδήποτε παρεμβατισμών, το μη διαβλητό των σχετικών διαδικασιών
• να εξακολουθήσει να είναι πρακτικό και να αποτρέπει καθυστερήσεις στην πλήρωση των κενών θέσεων.

Ως προς το «Νέο Σύστημα Προσλήψεων των Εκπαιδευτικών Λειτουργών» που έχει προταθεί, η Οργάνωσή μας εκφράζει την έντονη διαφωνία της με τα βασικά σημεία της φιλοσοφίας και των προνοιών του και παραθέτει τις απόψεις της επί του θέματος αλλά και υποβάλλει σειρά ερωτημάτων, από την απάντηση στα οποία  θα μπορούσε να διευκολυνθεί ο διάλογος, στο αρμόδιο και θεσμοθετημένο οργάνο διαβούλευσης, τη ΜΕΠΕΥ.

Επιπλέον, η όλη διαδικασία διαλόγου θεωρούμε πως θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια:
• Διευρυμένων χρονοδιαγραμμάτων, τα οποία να παρέχουν την αναγκαία ευχέρεια για διεξοδική, εξαντλητική και γόνιμη συζήτηση.
• Στάθμισης όλων των παραμέτρων μιας σοβαρής αλλαγής που θα επηρεάσει ολόκληρη γενιά εκπαιδευτικών.
• Αναλογισμού ότι η καθολική βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης πρέπει να αντιμετωπίζεται στα πλαίσια ενιαίου αθροίσματος όλων των παραμέτρων που αναφέρονται στην ποιότητα της Εκπαίδευσης.

ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ
Βασική προϋπόθεση αποτελεί για μας η εξασφάλιση των υποψήφιων που έφτασαν κοντά στο διορισμό τους με βάση τους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων. Η εξαίρεση των συμβασιούχων και των αντικαταστατών από οποιαδήποτε τροποποίηση του Συστήματος Διορισμού και η διασφάλιση του δικαιώματός τους για απασχόληση θα πρέπει να θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η θυματοποίηση των συμβασιούχων ή των αντικαταστατών συναδέλφων που εργάζονται για σειρά ετών, με την εισαγωγή ενός συστήματος που «αδικεί τους παλαιότερους» και έρχεται σε αντίθεση με μια από τις βασικές αρχές της ίδιας της νέας πρότασης. 

Είναι σημαντικό να ξανατονίσουμε και σήμερα ότι οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί που βρίσκονται ψηλά στον κατάλογο διορισμών και είναι εν δυνάμει διορίσιμοι δεν έχουν μεγάλη διαφορά ηλικίας από τους υπόλοιπους συναδέλφους τους και αυτοί εργάζονται είτε ως επισυμβάσει είτε ως αντικαταστάτες είτε στα ΠΟΣ, διατηρώντας την επαφή με την Εκπαίδευση και την επιστήμη τους.

Η μη κατοχύρωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών θα προσθέσει, στο μακρύ κατάλογο των ανέργων, εκπαιδευτικούς που τα τελευταία χρόνια κάλυπταν μόνιμες ανάγκες, για να τοποθετήσει στη θέση τους άλλους. Η απαράδεκτη αυτή προοπτική καθίσταται περισσότερο από φανερή, αν λάβει κανείς υπόψη τη φετινή μείωση των διορισμών και την περαιτέρω μείωση την επόμενη χρονιά, όπως φαίνεται στους προϋπολογισμούς του 2014. Απόλυτη θέση της Οργάνωσής μας είναι πως κάτι τέτοιο δεν είναι κοινωνικά ούτε ηθικό ούτε δίκαιο.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Για να προχωρήσει ο διάλογος, επιβάλλεται να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στα πιο κάτω:

1. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα
1.1. Γιατί τόση σπουδή για προώθηση αλλαγών στο Σύστημα Διορισμών, αφού τα δεδομένα για νέους διορισμούς, όπως διαμορφώνονται, είναι αρνητικά; Λήφθηκαν υπόψη:
o Οι αφυπηρετήσεις για τα επόμενα 10 χρόνια στο χώρο της Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης;
o Οι μνημονιακές δεσμεύσεις για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Δημόσιας Εκπαίδευσης;
o Η μείωση των μαθητών;
1.2. Ποιος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των εκπαιδευτικών που διορίζονται στη Δημοτική Εκπαίδευση;
1.3. Πόσες αφυπηρετήσεις και διορισμοί αναμένουμε να γίνουν τα επόμενα 20 χρόνια στη Δημοτική Εκπαίδευση;

2. Γραπτή εξέταση
2.1. Πώς οι εξετάσεις γνωσιολογικού περιεχομένου και υλοκεντρικού προσανατολισμού μπορούν να είναι το πλέον σημαντικό κριτήριο επιλογής των καταλληλότερων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για εκπαιδευτικούς;
2.2. Πώς μπορεί να αποτραπεί οι εκπαιδευτικοί να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε φροντιστήρια εκπαιδευτικών για να περάσουν τις εξετάσεις;
2.3. Πώς διασφαλίζεται η αξιοκρατία με τις εξετάσεις;
2.4. Ποιο θα είναι το περιεχόμενο της πιθανής εξέτασης;

3. Πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα
3.1. Γιατί τόση υπερτίμηση των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων; Μπορεί να υπάρξει διαφοροποίηση στην αποτίμηση των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων;
3.2. Ποια η λογική να μοριοδοτούνται τα μη σχετικά πτυχία;
3.3. Πώς αντιμετωπίζεται η επιφόρτωση της οικογένειας με πρόσθετα και υπερβολικά βάρη σπουδών;
3.4. Η συγκεκριμένη αλλαγή δεν θα αυξήσει το κόστος για κάθε υποψήφιο και δεν θα οδηγήσει στον ελιτισμό του επαγγέλματος;
3.5. Η αυξημένη μοριοδότηση των πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων (και κυρίως των μη σχετικών) πραγματικά βοηθά στην εξεύρεση των καλύτερων εκπαιδευτικών;
3.6. Το επιπρόσθετο κόστος για απόκτηση δεύτερων πτυχίων, σχετικών ή μη σχετικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σε συνδυασμό με το κόστος προετοιμασίας για τις εξετάσεις θα μπορούν να το επωμιστούν όλοι ή μήπως θα ευνοηθεί κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα του πληθυσμού;
3.7. Το δεύτερο πτυχίο ή μη σχετικά μεταπτυχιακά και διδακτορικά γιατί μοριοδοτούνται αφού δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το αντικείμενο που καλείται να διδάξει ο εκπαιδευτικός;

4. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
4.1. Πώς διασφαλίζεται ότι η εκπαιδευτική προϋπηρεσία βεβαιώνεται επαρκώς, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αδικίες μεταξύ των ενδιαφερομένων;
4.2. Η αναγνώριση για  σκοπούς  εγγραφής  στους  πίνακες  διορισίμων της προϋπηρεσίας των υποψήφιων εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια, ινστιτούτα ξένων γλωσσών κλπ. δεν έρχεται, μήπως, σε αντίθεση με τις μέχρι τώρα γνωματεύσεις του γενικού εισαγγελέα;
4.3. Στους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα δημόσια σχολεία δεν έπρεπε να δοθεί σχετικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους που επιλέγουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα; Ίσως θα έπρεπε να μετρά διπλά το κάθε έτος υπηρεσίας στα δημόσια σχολεία;
4.4. Είναι δίκαιο μια δεκαετία εμπειρίας να θεωρείται υποδεέστερη από σχετικά ή μη σχετικά μεταπτυχιακά και διδακτορικά; Εξασφαλίζουμε έτσι την πρόσληψη των καλύτερων εκπαιδευτικών; Και πώς αυτό στηρίζεται επιστημονικά:
4.5. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας ή περισσότερα από 10 χρόνια που κατέθεσαν το πτυχίο τους είναι δίκαιο να στερηθούν αυτού του επιπλέον πλεονεκτήματος;
4.6. Πώς θα διασφαλιστεί πως δεν θα μπορεί κάποιος πληρώνοντας ένα μικρό πρόστιμο, να πληρώνει κοινωνικές ασφαλίσεις εξασφαλίζοντας ανάλογη υπηρεσία (την οποία δεν έχει υπηρετήσει) σε φροντιστήρια;

5. Έτος απόκτησης πρώτου πτυχίου
5.1. Πώς προστατεύεται ο πρώτος πανεπιστημιακός τίτλος ως το βασικό στοιχείο πρόσβασης στην αγορά εργασίας;
5.2. Μήπως η ενισχυμένη μοριοδότηση του έτους απόκτησης του πτυχίου θα επιτρέψει, τελικά, τη μαζική κάθοδο εκπαιδευτικών από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Πώς διασφαλίζεται ότι χιλιάδες κοινοτικοί δεν θα προσπεράσουν τους κύπριους εκπαιδευτικούς, σε μια μικρή χώρα όπως είναι η Κύπρος;

6. Υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά
6.1. Γιατί η επιμέτρηση της υπηρεσίας στην Ε.Φ. θα πρέπει να υπερβαίνει το άθροισμα των μονάδων που δικαιολογεί η υπηρεσία για την αντίστοιχη περίοδο;

7. Γενικά ερωτήματα
7.1 Ποια η επιστημονική στήριξη του νέου σχεδίου;
7.2 Ποιο το κόστος του όλου εγχειρήματος;
7.3 Μήπως, ανεξάρτητα από σκοπιμότητες, με τη νέα ρύθμιση επωφελούνται έμμεσα κάποιοι (Παιδαγωγικές σχολές ιδιωτικών και μη πανεπιστημίων);
7.4 Θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετική μεταβατική περίοδος ανά βαθμίδα ή και κλάδο;
7.5 Πώς αποτρέπεται η δημιουργία νέου καταλόγου με το νέο τρόπο πρόσληψης; Γιατί, είναι φανερό πως, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα οδηγεί σε σταθερή σειρά καταλόγου, θα έχουμε και πάλι το ίδιο με το σημερινό φαινόμενο το οποίο και αποτελεί το κυριότερο επιχείρημα για διαφοροποίηση του υφιστάμενου συστήματος, ενώ στην περίπτωση που το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα ισχύει για δυο μόνο χρόνια και οι εξετάσεις θα επαναλαμβάνονται, οι υποψήφιοι θα βρίσκονται, για σειρά χρόνων, σε αδιάκοπη και αδικαιολόγητη ένταση, ιδιαίτερα υπό το σημερινό καθεστώς της μη ύπαρξης νέων θέσεων.  
7.6 Η συγκεκριμένη πρόταση εξυπηρετεί, πράγματι, το σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε; Αφού με την αλλαγή διαφοροποιείται μόνο η σειρά που θα έχουν οι υποψήφιοι (θα αλλάζει κάθε 2 χρόνια ανάλογα με την επιτυχία στην εξέταση και απόκτηση πτυχίων), ενώ και πάλι θα υπάρχει κατάλογος, ποια η διαφοροποίηση από το υφιστάμενο σύστημα;
7.7 Μήπως θα έπρεπε να υπάρξει πρόνοια για προγράμματα προετοιμασίας από το ίδιο το ΥΠΠ; 
7.8 Θα μπορούσε κάποιος να βρίσκεται και στους δυο καταλόγους;
7.9 Οι επισυμβάσει και οι αντικαταστάτες από ποιο κατάλογο θα διορίζονται για αντικατάσταση;
7.10 Αφού οι εξετάσεις θα είναι κάθε δυο χρόνια, τι θα γίνει με αυτούς που θα τελειώσουν τη χρονιά που δεν θα έχει εξετάσεις;
7.11 Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι έχουν την ίδια βαθμολογία, ποιο θα είναι το κριτήριο για πρόσληψη;
7.12 Οι υποψήφιοι του νέου καταλόγου, όπως προτείνεται, θα έχουν αναγνωρισμένα τα χρόνια προϋπηρεσίας τους για σκοπούς μισθοδοσίας ή θα αρχίζουν με μηδενική προϋπηρεσία; Υπάρχει, μήπως, πρόθεση για εφαρμογή νέας ρύθμισης μισθοδοσίας και νέων όρων εργασίας μέσα από αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας, που θα ακολουθήσει;
7.13 Ποια η διαδικασία μονιμοποίησης με το νέο σύστημα;
7.14 Αξίζει να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, αν αυτή θα δημιουργήσει επιπλέον κοινωνικά προβλήματα σε 2000 συνανθρώπους μας οι οποίοι, στην καλύτερη περίπτωση, θα συνεχίσουν να εργάζονται στην Εκπαίδευση τα επόμενα 15 χρόνια με το ίδιο εργασιακό καθεστώς (συμβασιούχοι-αντικαταστάτες);
7.15 Πώς διασφαλίζονται αυτοί που προσφέρουν εδώ και χρόνια στην εκπαίδευση και που έχουν κοστίσει χιλιάδες ευρώ στο κράτος για να επιμορφωθούν;
7.16 Με ποιο κριτήριο θα διασφαλιστούν εκείνοι που πρέπει;
7.17 Πώς θα αξιολογηθεί ο ζήλος, η μεταδοτικότητα, η αγάπη του εκπαιδευτικού προς τα παιδιά;
7.18 Πώς και πότε θα γίνονται οι μονιμοποιήσεις αυτών που διορίζονται;
7.19 Πώς θα στηρίζονται αυτοί που διορίζονται;
7.20 Πώς θα αξιολογούνται αυτοί που διορίζονται;
7.21 Για πόσα χρόνια θα είναι ο διορισμός;
7.22 Έχει γίνει κάποια ανταλλαγή απόψεων με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σύστημα πρόσληψης της Ελλάδας (ΑΣΕΠ);
7.23 Μπορεί το κράτος να επωμιστεί πρόσθετο κόστος για να επιμορφώσει από την αρχή νέους εκπαιδευτικούς ενώ μπορεί να διατηρήσει του υφιστάμενους εκπαιδευτικούς με μηδενικό κόστος; 
7.24 Θα γίνει κάποια ενημέρωση στα σχολεία πως κάποιοι κλάδοι είναι κορεσμένοι ή θα επιτρέψουμε σε χιλιάδες μαθητές να οδηγηθούν στην ανεργία με την ελπίδα πως θα διοριστούν με το νέο σύστημα;
7.25 Μπορεί να εφαρμοστεί η ίδια μεταβατική περίοδος σε όλους τους κλάδους;
7.26 Ο βαθμός απολυτηρίου λυκείου και ο βαθμός πρώτου πτυχίου (μετά από αναγωγή βαθμού) δεν πρέπει να μοριοδοτηθούν;

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Επιπρόσθετα, τονίζουμε ότι χρήζει σοβαρής συζήτησης και αντίλογου ο τρόπος και  ενίσχυση της μοριοδότησης των παραμέτρων:
• Εκπαιδευτική προϋπηρεσία 
• Εξετάσεις
• Πρόσθετα προσόντα.
Η πρόταξη του θέματος αυτού, ιδιαίτερα σε μιαν περίοδο που οι διορισμοί όχι μόνο έχουν παγοποιηθεί αλλά και μειωθεί, κρίνεται άκαιρη και προβληματική, γιατί σύμφωνα με τις δικές μας εκτιμήσεις:
• Μεταβατική περίοδος ουσιαστικά δεν θα υπάρξει, αφού ο υφιστάμενος κατάλογος δεν θα προχωρεί τα επόμενα χρόνια, λόγω μειωμένων διορισμών και αφού, όταν οι συνθήκες επιτρέψουν νέους διορισμούς, θα ισχύει ο «νέος κατάλογος διορισίμων».
• Το νέο σχέδιο αναγάγει την εξέταση και την κατοχή πολλαπλών πτυχίων ως τα κυρίαρχα κριτήρια αξιοσύνης, ικανότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού, κάτι που είναι λάθος. Η βαρύτητα που δίνεται στη μοριοδότηση διάφορων άλλων κριτηρίων είναι ανισομερής, υπέρ των πρόσθετων προσόντων και σε βάρος της εκπαιδευτικής εμπειρίας.
• Το νέο σχέδιο θεωρεί την εξέταση ως εχέγγυο για πρόσληψη των ικανότερων. Μήπως μόνο με γραπτές εξετάσεις μπορεί να κριθεί η ικανότητα κάποιων εκπαιδευτικών που έχουν ήδη διδάξει για αρκετά χρόνια; Άραγε, η εξέταση θα έπρεπε να είναι κριτήριο, μόνο για εισδοχή ή όχι στον κατάλογο και όχι για καθορισμό της σειράς;
• Το νέο σχέδιο οδηγεί τους νέους εκπαιδευτικούς στην απόκτηση πρόσθετων προσόντων. Μήπως θεωρούμε ότι οι ικανοί είναι αυτοί που έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα αποκτήσουν; Επομένως η αρχή για «ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση» πρέπει να ισχύει όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην αναπαράγεται η κοινωνική ανισότητα;
• Το κριτήριο για το έτος απόκτησης πτυχίου, αντί για το έτος κατάθεσης πτυχίου, θα επιτρέψει σε εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπουν στη νέα διαδικασία και να ξεπεράσουν τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στους σημερινούς καταλόγους. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε κάποιος να πιστοποιήσει την προϋπηρεσία της ομάδας αυτής;
• Το νέο σχέδιο δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος της εξέτασης σε σχέση με τους διορισμούς τα επόμενα 10 χρόνια. Εκτός και αν η σκέψη είναι πως το κόστος θα το επωμισθούν οι χιλιάδες των υποψηφίων; 

Καταλήγοντας, παρατηρούμε ότι είναι πιθανό ο υφιστάμενος κατάλογος διοριστέων να χρειάζεται εκσυγχρονισμό. Λαμβανομένων, όμως, υπόψη των πιο πάνω επιφυλάξεών μας, θα πρέπει, πρώτα, ο εκσυγχρονισμός αυτός να περιλαμβάνει την εξασφάλιση των υποψηφίων που έφτασαν κοντά στο διορισμό τους με βάση τους υφιστάμενους καταλόγους διοριστέων (Συμβασιούχων και Αντικαταστατών), ενώ ταυτόχρονα να τηρεί και τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
• Η συγγραφή του νέου Σχεδίου να λαμβάνει υπόψη την επιστημονική τεκμηρίωση της οποιασδήποτε διαδικασίας
• Να λαμβάνεται επαρκώς υπόψη και η παράμετρος της ανάπτυξης μηχανισμού στήριξης και ελέγχου των νεοπροσληφθέντων, ως μέσου για την αντιμετώπιση του προβλήματος που, κατ’ ισχυρισμόν, οδήγησε στον «εκσυγχρονισμό» του συστήματος, αντί για την απαράδεκτη και άδικη τροποποίηση της σειράς στον Κατάλογο. Το νέο σχέδιο θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη διασύνδεση της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία υποδοχής, ένταξης, στήριξης και ανάπτυξης (προσωπικής και επαγγελματικής τους). Στόχος θα πρέπει να είναι σε πρώτη φάση η ομαλή ένταξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, παρέχοντας ανάλογη στήριξη και βοήθεια σε σχολική βάση, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών.
• Να υπάρξει εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του συστήματος ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού.
• Να υπάρξει αντικειμενικός μηχανισμός αξιολόγησης για αυστηρή επιλογή των κατάλληλων για μονιμοποίηση.

Θέλοντας να συμβάλουμε στην έξοδο από το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε, σχετικά, δηλώνουμε έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και, μέσα από τις συμφωνημένες διαδικασίες διαλόγου, να εξετάσουμε με καλή πίστη το θέμα του Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση, με στόχο την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης στο πρόβλημα, για το καλό της Εκπαίδευσης, χωρίς αυτό να αποβαίνει σε βάρος όσων έχουν, μέχρι σήμερα, αποκτήσει δικαιώματα ή, έστω, προσδοκία δικαιωμάτων.

Αναμένουμε από σας ότι, ως ένδειξη καλής θέλησης, θα αλλάξετε τα χρονοδιαγράμματα, ώστε αυτά να παρέχουν την αναγκαία ευχέρεια για διεξοδική, εξαντλητική και γόνιμη συζήτηση. 

Η άμεση προώθηση της υλοποίησης των μονιμοποιήσεων, για τις οποίες δεσμεύθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και επιβεβαιώσατε ο ίδιος στην τελευταία συνάντηση που είχαμε μαζί σας, αναμφίβολα θα συμβάλει στην απάμβλυνση του προβλήματος και θα λειτουργήσει καταλυτικά προς την κατεύθυνση της επίλυσής του.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                     Ο Γ. Γραμματέας,


Φίλιος Φυλακτού                     Κωνσταντίνος ΚωνσταντίνουΚοιν. : 1. Πολιτικά Κόμματα
2. Εκπαιδευτικές Οργανώσεις
3. Συνομοσπονδίες Γονέων.
Actions: E-mail | Permalink |