07
Επιστολή ΠΟΕΔ προς Υπ. Εργασίας και ΥΠΠ για τα Προβλήματα που εγείρονται από την εργοδότηση εκπαιδευτικών με το σύστημα της Αγοράς Υπηρεσιών
Έντιμη κυρία,
Έντιμε κύριε,
Ένα μόλις μήνα από την έναρξη της εφαρμογής της νέας μορφής απασχόλησης εκπαιδευτικών, με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών, διαπιστώνουμε ότι έχουν, ήδη, προκύψει πλείστα όσα ελλείμματα ρύθμισης σοβαρών ζητημάτων και άλλα προβλήματα τα οποία, κατά κύριο λόγο, οφείλονται στο γεγονός ότι η υπηρεσία των συναδέλφων που απασχολούνται στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία δεν διαφέρει, στην πραγματικότητα, ουσιαστικά από εκείνη που προσφέρεται από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση και, κατά συνέπεια, θα έπρεπε να θεωρείται ως υπηρεσία μισθωτού και όχι ως αυτοτελώς εργαζομένου.
Η ΠΟΕΔ τοποθετήθηκε από την αρχή αρνητικά, κι εξακολουθεί ν’ αντιδρά, στην άδικη και αντιεργατική μορφή εργοδότησης με το σύστημα της αγοράς υπηρεσιών στο χώρο της Δημόσιας Εκπαίδευσης. Οι εργασίες στα Προαιρετικά και στα Ενιαία Ολοήμερα σχολεία διεξάγονται στον ίδιο χώρο με το πρωινό Δημόσιο σχολείο και με τους ίδιους, εν πολλοίς, μαθητές, στα πλαίσια και της φιλοσοφίας που το διέπει ως συνέχεια του πρωινού σχολείου. Ακολουθείται Αναλυτικό και Ωρολόγιο Πρόγραμμα που επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας, με οδηγίες του οποίου και χρησιμοποιούνται, επίσης, τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται και στο πρωινό σχολείο. Η διεύθυνση του Προαιρετικού Ολοήμερου ανατίθεται, κατά κανόνα, στους αντίστοιχους Διευθυντές των πρωινών σχολείων, ενώ η εποπτεία και ο προβλεπόμενος έλεγχος ασκούνται, επίσης, από αρμόδιους λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας. Δεν νοείται, γι’ αυτό, να εφαρμόζονται διαφορετικοί όροι και συνθήκες υπηρεσίας για τους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται σ’ αυτούς τους τύπους σχολείων, πέρα, μόνο, από την ανάγκη αυτοί να απασχολούνται για λιγότερο χρόνο και να αμείβονται ανάλογα.
Ανάμεσα στα ελλείμματα ρύθμισης των θεμάτων που οι ανάγκες λειτουργίας των συγκεκριμένων τύπων σχολείων συνεπάγονται και στα προβλήματα που διαπιστώνονται, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα :
1.    Η ασφάλεια των μαθητών, δεδομένου, ιδιαίτερα, ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η διοίκηση των σχολείων ανατίθεται σε άπειρους συναδέλφους, από τους οποίους δεν είναι νοητό να αναμένει κανείς ότι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε διοικητικά καθήκοντα για την εξάσκηση των οποίων άλλοι συνάδελφοί τους χρειάστηκε να έχουν πολύχρονη εμπειρία, που απαιτείται μάλιστα μέσα από τα οικεία Σχέδια Υπηρεσίας και έτυχαν, περαιτέρω, επανειλημμένης συμπληρωματικής επιμόρφωσης.
2.    Η ασφάλεια των εργαζομένων, δεδομένου ότι αυτοί δεν καλύπτονται από ασφάλιση εργοδότη, από τη στιγμή που δεν θεωρούνται μισθωτοί / υπάλληλοι.
3.    Το καθεστώς εργοδότησης το οποίο, από τη στιγμή που οι επηρεαζόμενοι υπηρετούν στη βάση των ρυθμίσεων που προαναφέραμε, δεν νοείται να είναι άλλο από εκείνο του μισθωτού.
4.    Το ασυμβίβαστο, σε ορισμένες περιπτώσεις, του χρονικού σημείου εργοδότησης, με τις πρόνοιες του Νόμου περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με αποτέλεσμα να προκύπτουν πλείστα όσα προβλήματα, όπως :
•    Η καθυστερημένη επιλογή των προσώπων τα οποία θα εργοδοτηθούν και η συνεπαγόμενη δυσκολία παροχής της ευκαιρίας για έγκαιρη ρύθμιση των υποχρεώσεών τους προς τις Κ.Α. και/ή της εμπρόθεσμης υποβολής τυχόν ενστάσεων αναφορικά με την καταβολή αχρεωστήτων εισφορών ή τον καθορισμό των εισφορών στη βάση του (χαμηλού) πραγματικού εισοδήματος.
•    Η ανάγκη για πληρωμή των εισφορών των επηρεαζομένων προς τις Κ.Α. μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία, τη στιγμή που η καταβολή της αντιμισθίας τους καθυστερεί.
5.    Η ανύπαρκτη ενημέρωση από πλευράς ΥΠΠ των προσώπων που επιλέγονται για να εργαστούν με το σύστημα ης αγοράς υπηρεσιών, περιλαμβανομένων και των μονίμων εκπαιδευτικών, για τις όποιες υποχρεώσεις απορρέουν από το νεοφανές σύστημα εργοδότησής τους.
6.    Το έλλειμμα ενημέρωσης σ’ ό,τι αφορά τον τρόπο μεταχείρισης, αν αυτός καθορίζεται, περιπτώσεων που θα χρειαστεί να διακόψουν την προσφορά των υπηρεσιών τους για οποιοδήποτε λόγο, περιλαμβανομένων και εκείνων για μητρότητα, γονική άδεια, άδεια ασθενείας κλπ.
Για τους πιο πάνω λόγους, παρακαλούμε όπως οριστεί επείγουσα, κατά προτίμηση κοινή, συνάντησή μας, με σκοπό τη συζήτηση του όλου θέματος και την επίλυση των προβλημάτων που εγείρονται.
Εν αναμονή του καθορισμού της συνάντησης, διατελούμε,
    
Με τιμή,

Ο Πρόεδρος,                                                              Ο Γ. Γραμματέας,


Φίλιος Φυλακτού                                         Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου
Actions: E-mail | Permalink |